Adatkezelési tájékoztató

Kapcsolattartási adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Balaton Rivéra Turisztikai Egyesület (székhely: 8226 Alsóörs Vasút u. 3,. Nyilvántartási szám 19-02-0002617) az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú rendelete 13 cikkének való megfelelés érdekében a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a nem magánszemély szerződéses partnerek nevében eljáró kapcsolattartók kapcsolattartási adatai:

1.       Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő

A kapcsolattartási adatok tekintetében az adatkezelő a Balaton Rivéra Turisztikai Egyesület (székhely: 8226 Alsóörs Vasút u. 3,. Nyilvántartási szám 19-02-0002617). A Balaton Rivéra Turisztikai egyesület adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

2.     Az adatkezelés célja és jogalapja

A Balaton Rivéra Turisztikai Egyesület a nem magánszemély szerződéses partnerek nevében eljáró kapcsolattartók kapcsolattartási adatait kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, valamint szakmai hírlevél küldése céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a Balaton Rivéra Turisztikai Egyesület jogos érdeke. A Balaton Rivéra Turisztikai Egyesület jogos érdeke, hogy a szerződés megkötése érdekében egyeztetéseket folytasson a jövőbeli szerződéses partner részéről a kapcsolattartásra jogosulttal és a szerződés teljesítése érdekében egyeztessen a szerződéses partnerével, valamint jogos érdeke, hogy szakmai hírlevél küldése céljából a szerződéses partnerek kapcsolattartási adatait nyilvántartsa.

3.     Személyes adatok kategóriái

A Balaton Rivéra Turisztikai Egyesület a kapcsolattartáshoz szükséges következő adatokat rögzíti: név, e-mail cím, telefonszám.

4.     Személyes adatok címzettjei

A Balaton Rivéra Turisztikai Egyesület a kapcsolattartási adatokat a könyvvezetési feladatokat ellátó szolgáltató részére adja át.

5.     Személyes adatok forrása

Amennyiben a Balaton Rivéra Turisztikai Egyesület a kapcsolattartási adataihoz nem közvetlenül Öntől jutott hozzá, akkor a kapcsolattartási adatait a Balaton Rivéra Turisztikai Egyesület szerződő partnerének képviselője vagy a szerződő partnere képviseletében eljáró további kapcsolattartó adta át a Balaton Rivéra Turisztikai Egyesület részére.

6.     Az adatkezelés időtartama

A Balaton Rivéra Turisztikai Egyesület a kapcsolattartási adatait a szerződés megőrzésének időtartamáig kezeli.

7.      Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A Balaton Rivéra Turisztikai Egyesület a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt e-mailben megküldi az Ön részére.

8.     Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében a Balaton Rivéra Turisztikai Egyesülethez az info@balatonriviera.hu e-mail címen fordulhat.

8.1             Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Balaton Rivéra Turisztikai Egyesülettől arra vonatkozóan, hogy kezeli-e az Ön személyes adatait. A Balaton Rivéra Turisztikai Egyesület a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

8.2            Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Balaton Rivéra Turisztikai Egyesülettől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

8.3            Törléshez való jog

A Balaton Rivéra Turisztikai Egyesület az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a kapcsolattartási adatait, kivéve, ha a kapcsolattartási adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A Balaton Rivéra Turisztikai Egyesület indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Balaton Rivéra Turisztikai Egyesületnek nincs szüksége a kapcsolattartási adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte azokat, (ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelte vagy (iv) a Balaton Rivéra Turisztikai Egyesület jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

8.4            Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Balaton Best Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

8.5            Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

9.     Jogsértés esetén tehető lépések

9.1             Ha úgy gondolja, hogy a Balaton Rivéra Turisztikai Egyesület megsértette a jogait a személyes adatai kezelése során, akkor a Balaton Rivéra Turisztikai Egyesülethez az info@balatonriviera.hu e-mail címen fordulhat.

9.2            A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:                         1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                             1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                                       +36 (1) 391-1400
Fax:                                              +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                                ugyfelszolgalat@naih.hu.

 

Hatályos 2019 július 12. napjától

+36 87 575 000; +36 70 371 8501 • info@balatonriviera.hu